Your store. Black Mores

Obchodne podmienky

Obchodné podmienky

 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba "obchodné podmienky") pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - ne podnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.
 
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
1. OBJEDNÁVKA
 
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, presné zadanie objednávaného tovaru, množstvo, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, respektíve ich zoraďuje podľa vlastných logistických dispozícií. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 
Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.
 
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania, prípadne o možnosti náhrady.
 
Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.
 
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
 
2. VRÁTENIE TOVARU, REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nakoľko predmetom obchodu je potravinársky tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne pri prevzatí tovaru, ak dodaný tovar nezodpovedá kvalitatívne objednanému tovaru. Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania. Ak nezodpovedá objednávke množstvo tovaru a to tak, že predávajúci dodal väčšie množstvo tovaru, je predávajúci povinný bezodkladne upraviť dodávku na požadované množstvo a následne opraviť aj faktúru. resp. dodací list a daňový doklad. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť potravinárskeho tovaru je stanovený na 10%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky.
 
V prípade, že predávajúci uznal reklamáciu kupujúceho ako opodstatnenú, je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku, a to po dohode s kupujúcim buď bezhotovostne na účet kupujúceho. V prípade, že predávajúci vystavil kupujúcemu faktúru, vystaví na reklamovaný tovar dobropis. Predávajúci nie je povinný vrátiť ani pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako ani za prípadné škody, ktoré vznikli kupujúcemu následne kvalitatívne alebo kvantitatívne nedostatočným vybavením objednávky.
 
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
3. CENA A PLATBA
 
Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov.
 
Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v stanovenom termíne. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim a balenie tovaru. V prípade ak predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru kupujúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti... atď.)
Naše fakturačné údaje sú:

Ján Murčo

IČO: 37 209 213
DIČ: SK 1042188609

IBAN:SK5209000000000311093005

Čadečka 652, 02201 Čadca

 
4. ODBER, DODACIA DOBA A DODÁVKA TOVARU
 
Odber tovaru sa uskutočňuje vlastným dovozom predávajúceho ku kupujúcemu v zmysle zadania objednávky. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodávky a tieto potvrdiť na dodacom liste. Kupujúci má právo na preváženie si dodaného tovaru. Ak je pri takomto vážení zistený váhový rozdiel, má kupujúci právo na vrátenie tovaru.
 
Prepravné náklady sú uvedené pri každej objednávke tovaru individuálne. V cene tovaru, resp. v cene dopravy je zahrnutá donáška tovaru po vchodové dvere do bytu alebo domu. V tejto cene nie je zahrnutá donáška tovaru na konkrétne miesto v interiéri bytu (myslí sa najmä vynášanie na poschodia domov, na vnášanie do pivničných priestorov a pod.).Taktiež v cene nie je zahrnutá akákoľvek ďalšia manipulácia s tovarom (rezanie, kostenie, vybaľovanie, ukladanie a pod.)
 
Dodacia lehota na vybavenie objednávky je kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne
 
Všeobecné ustanovenia Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba "obchodné podmienky") pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - ne podnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné údaje zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto: * Meno a priezvisko * Úplnú poštovú adresu * E-mailovú adresu * Telefonické, prípadne faxové spojenie Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme: * Meno firmy * Úplnú poštovú a fakturačnú adresu * Kontaktnú osobu * E-mailovú adresu * Telefonické, prípadne faxové spojenie * IČO * DIČ * Bankové spojenie Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.
 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA
 
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany další postup. Pri nedodržaní termínu vybavenia objednávky má kupujúci právo na vrátenie tovaru, nevznikajú mu však žiadne ďalšie nároky vyplývajúce z takto vzniknutej škody. Tolerancia na termín dodania je stanovená na 2 hodiny.
 
Ak predávajúci dodrží stanovený termín dodávky tovaru a kupujúci si bez predchádzajúceho upozornenia tovar neprevezme, resp. nebude na stanovenej adrese a v stanovenom čase prítomný, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky a prepravnými nákladmi.
 
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.
 
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením kompletnej ceny za tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný dodaný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 
* Meno a priezvisko
 
* Úplnú poštovú adresu
 
* E-mailovú adresu
 
*Telefonické, prípadne faxové spojenie
 
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.
 
Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:
 
* Meno firmy
 
* Úplnú poštovú a fakturačnú adresu
 
* Kontaktnú osobu
 
* E-mailovú adresu
 
* Telefonické, prípadne faxové spojenie
 
* IČO
 
* DIČ
 
* Bankové spojenie
 
Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.
 
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.